BRIGITTE GAUTIER

Brigitte Gautier jest dr. hab. i adiunktem na uniwersytecie Charles de Gaulle-Lille 3. Jest także tłumaczką poetyckich dzieł zebranych Zbigniewa Herberta na francuski (3 tomy) i Labiryntu nad morzem tegoż samego autora (Paris, Le Bruit du temps, 2011-2015)Laureatka nagrody im. Nelly Sachs 2013 za tłumaczenie tomu Monsieur Cogito et autres poèmes (Pan Cogito i inne wiersze). Jest autorką takich dzieł jak: Combat et création : Zbigniew Herbert et le cercle de la revue Kultura (1958-1998), lettres choisies, présentées et traduites par Brigitte Gautier, Lausanne, 2017- Walczyć i tworzyć : Zbigniew Herbert i grono Kultury paryskiej (1958-1998), wybór, wprowadzenie i tłumaczenie listów; Un humanisme subversif : lectures polonaises de Camus, Malraux et Saint-Exupéry - Wywrotowy humanizm : polskie odczytanie Camusa, Malraux i Saint-Exupéry’ego, Paris, 2006. Jest także redaktorem takich dzieł jak: Changer le monde avec des mots – l’Europe centrale et orientale depuis 1989 - Słowami zmieniać świat – Europa Środkowo-Wschodnia po 1989 r., dir. Brigitte Gautier, Paris, 2013; Herbert - poète polonais - Herbert – polski poeta, dir. Brigitte Gautier, Paris, 2009; Mémoire perdue, mémoire volée – investigations littéraires en Europe Centrale et Orientale - Pamięć zgubiona, pamięć skradziona – literackie dochodzenie w Europie Środkowo-Wschodniej, dir. Brigitte Gautier, Paris, 2005; oraz współredaktorem: En Hommage à Zbigniew Herbert W hołdzie Zbigniewowi Herbertowi, réd. Danuta Knysz-Tomaszewska, Brigitte Gautier, Ania Ciesielska, Varsovie-Paris, 2005.

fot. z archiwum autorki

Powiązane wydarzenia

17/08/2018 13:00

LA TABLE RONDE